QuocSi.com

Quốc sĩ

Link: QuocSi.com

QuocSi.comdanh hiệu gì?

Quốc sĩ theo từ điển Hán-Nôm là những người tài giỏi nhất của một quốc gia.

Trong Vườn ươm QuocKhi.com thì tên miền danh hiệu QuocSi.com dành cho những Monsinh.com đã 'nảy mầm' và đạt được một thành tựu nhất định mà tân-ngữ ngày nay gọi là đã 'tốt nghiệp'. 

Khi một Monsinh.com đạt danh hiệu Quocsi.com thì website của họ sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.quocsi.com.